Podsumowanie kongresu

23 listopada odbył się VIII Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej. Na spotkaniu zgromadziło się ponad dwustu przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich. Temat Kongresu brzmiał: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana. Spotkanie rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej Mszy Świętej, pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca, w krypcie archikatedry. Podczas homilii pasterz diecezji wzywał nas do dawania świadectwa wiary oraz do dojrzałej współpracy z duszpasterzami. Parafia powinna być wspólnotą wspólnot, a my sami powinniśmy unikać indywidualizmu w naszej pracy ewangelizacyjnej.

Po Eucharystii udaliśmy się do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie abp Skworc otwarł Kongres, a następnie ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, wprowadził nas w temat nowego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022.

Pierwszy wykład wygłosił ks. dr hab. Jacek Kempa na temat: ?Wielka tajemnica wiary ? Eucharystia jako tajemnica wyznawana?. Wykładowca zwrócił naszą uwagę, że wszystko, co dzieje się podczas Mszy św. ma swoje korzenie w historii zbawienia. Drugim prelegentem był ks. bp dr Adam Wodarczyk. Temat konferencji: ?Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Eucharystia jako tajemnica celebrowana? wprowadził nas w liturgię Mszy św. Jak powiedział ks. biskup jest ona z natury swojej znakiem, który wyraża Kościół. Jest znakiem sakramentalnym, który zawsze związany jest z aspektem reprezentacji, to znaczy stania przed Bogiem w imieniu jakiejś większej społeczności, ostatecznie zawsze w imieniu całego Kościoła. ?W każdym miejscu, gdzie sprawowana jest liturgia jest Kościół obecny. Jest obecny z całą swoją istotą. Nie tylko część Kościoła, ale w znaku jest obecny cały Kościół i wszyscy sprawujący liturgię powinni to czynić w tej świadomości, że tutaj jest obecny w tej czynności, w tym naszym uczestnictwie, zaangażowaniu cały Kościół; że my ten Kościół w znaku przedstawiamy, a równocześnie dla całego Kościoła, poprzez uczestnictwo w liturgii, upraszamy łaski zbawienia?.

Trzecim prelegentem był ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer. Przedstawił zagadnienie pt. ?Posłani w pokoju Chrystusa. Eucharystia jako tajemnica świętowana?. Prelekcja oparta była na trzech elementach: I ?Widzieć? ? O współczesnych przemianach w rozumieniu czasu wolnego i świętowania niedzieli; II ?Oceniać? ? świętowanie niedzieli w perspektywie społecznej i etycznej; III ?Działać? ? świętowanie jako zobowiązanie religijno-moralne.

Po przerwie na posiłek udaliśmy się do pracy w grupach, gdzie, po teoretycznej części wykładowej, dzieliliśmy się własnym doświadczeniem. Każdy temat podzielony był na 2 zespoły i odpowiadał treściom wykładów. Podczas podsumowania przedstawione były praktyczne uwagi na temat świętowania i celebracji Mszy Św. w parafiach. Pojawiło się wiele konkretnych propozycji i rozwiązań, które zostaną przedstawione księdzu bp. Adamowi Wodarczykowi.

Na zakończenie pomodliliśmy się modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Dobry Bóg dał nam łaskę uczestnictwa w tym ważnym i pięknym wydarzeniu. Chwała Panu.